ادنگاه چگونه کمک میکند که شما به اهداف خود برسید؟

اگــر کســب‌وکار ســنتی داریــد و می‌خواهیــد وارد فضــای آنلایــن شــوید

مــا کمــک می‌کنیــم کــه وب‌ســایت خــود را بــه درســتی ایجــاد، طراحــی، برنامه نویســی و مدیریــت کنیــد.

وب‌سایت شما را در جستجوی گوگل بالا می‌بریم و بــه انبوهــی از مشــتریان جدیــد معرفــی می‌کنیــم.

مـا شـما را در هرجـای اینترنـت کـه لازم باشـد، و هـر جا کـه مخاطبانتان شما حضـور دارنـد، بـه خوبی نمایـش می‌دهیم.

اگر کسب‌و‌کار آنلاین خود را راه اندازی کردید و می‌خواهید مشتریان خود را افزایش دهید..

مـا پـس از آنالیـز دقیـق داده‌هـای معتبـر مربـوط بـه موقعیـت شـما در بــازار، نقشــه راه بازاریابــی شــما را تصحیــح و بـا ترکیـب تمـام ابزارهـای موجـود بـرای بازاریابـی دیجیتـال، بهتریـن اسـتراتژی ممکـن را نسـبت بـه بودجـه شـما پیشـنهاد می‌دهیـم.

ما یــک جریــان پایــدار و مســتمر از نمایــش، کلیــک، مراجعــه و خریــد بــرای وب‌ســایت شــما ایجــاد می کنیــم تـا نسـبت بـه رقبـای خـود همیشـه یـک قدم جلوتر باشـید.

اگــر کســب‌و‌کار آنلایــن جاافتــاده‌ای هســتید و می‌خواهیــد بــازار خــود را بزرگتــر و پایدارتــر کنیــد...

مـا بـا داشـتن شـبکه توزیـع محتـوای گسترده و بـه پشـتوانه صدها وب‌سـایت و اپلیکیشـن، شـما را بـه میلیون‌ها مخاطـب معرفـی می‌کنیـم

مــا بــا یــک تیــم حرفــه‌ای و یــک مدیرحســاب اختصاصــی (Dedicated Account Manager) خدمــات خــود را بــه شــما ارائــه می‌دهیــم

مــا قدم به قــدم و لحظه به لحظــه بــا ابزارهــای آنالیــز و ارزیابــی عملکــرد شـما پیـش می‌آییـم تـا KPIهـای مـدنظـر شـما محقـق شـود

مــا بــا گزارش‌هــای دقیــق، طراحی‌شــده و به‌موقــع از رونــد کمپین‌هــا و نتایـج آن‌هـا، بـه جایـگاه حرفـه‌ای شـما در سـازمان کمـک می‌کنیـم

بهترین راهکارها برای بهترین نتایج

ادنگاه بر اساس نیاز شما بهترین خدمات را برای دیجیتال مارکتینگ کسب کار شما ارائه میکند
نمایش بنر در وب سایت ها تبلیغات بنری
نمایش تبلیغات در صفحات اینستاگرام تبلیغات اینستاگرام
نمایش تبلیغات در صفحه نتایج گوگل تبلیغات گوگل
تمام آنچه برای دیجیتال مارکتینگ نیاز دارید
ادنگاه یک آژانس دیجیتال مارکتینگ تمام خدمت

ما در ابتدا فعالیت خود را با یک پلتفرم تبلیغات کلیکی آغاز کردیم، به تدریج خدمات خود را گسترش داده و اکنون به عنوان یک آژانس دیجیتال مارکتینگ تمام خدمت آماده است تا در این زمینه به رشد کسب و کار شما کمک کند. ادنگاه یک شرکت دانش بنیان است و تیم ما را افراد متخصص در زمینه برنامه نویسی، تبلیغات و بازاریابی، گرافیک و غیره تشکیل داده اند.

بیشتر بدانید
درباره ادنگاه

تمام خدمات دیجیتال مارکتینگ

با یک برنامه ریزی دقیق و هدفمند از بهترین راهکار ها برای رسیدن به اهداف شما استفاده می کنیم
مشاهده همه
تبلیغات همسان

نمایش تبلیغات همسان و مرتبط در سایت ها برای جذب ترافیک موثر

طراحی گرافیک

طراحی خلاقانه محتوای مورد نیاز تبلیغات شما جهت افزایش نرخ بازدهی

نصب اپلیکیشن

تبلیغات موبایلی جهت افزایش تعداد کاربران اپلیکیشن شما

رپورتاژ آگهی

تولید و انتشار محتوای متنی در سایت های پربازدید با هدف افزایش اعتبار برند و جذب لینک

تولید محتوا

تولید محتوای متنی، گرافیکی و ویدیویی جهت استفاده در سایت و شبکه های اجتماعی

طراحی وب سایت

طراحی و برنامه نویسی وب سایت با استارندارد های روز دنیا

نمونه کارها

نمونه کارهای موفقی که با کمک ادنگاه به بهترین نتایج دست پیدا کردند
مشاهده همه

مورد اعتماد صدها برند و کسب و کار

منتظر تماس شما هستیم ۰۲۱ ۲۸ ۴۲ ۳۹

اخبار و مقالات

اگر علاقه مند به دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات هستید مطالب بلاگ ادنگاه رو از دست ندید
karno98
black-friday